mormon.org Tibuok kalibutan

Unsaon Nimo nga Mahimong Kahayag sa Kalibutan?

Apil sa mga kalibuan karong Disyembre 1 nga mangita ug moserbisyo sa mga tawo nga nanginahanglan. Pagpadala og mahigalaon nga mensahe, tabangi ang usa ka silingan, o panghatag og donasyon sa usa ka tawo sa laing bahin sa kalibutan. Ang usa ka yano nga buhat sa pagkamabination mahimong mopakatap sa kahayag ni Jesukristo. #KahayagSaKalibutan

Gusto ko nga:

Si kinsa kami

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang opisyal nga ngalan sa relihiyon nga gitawag og Simbahan sa Mormons. Una sa tanan nagtuo kami nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Anak sa Dios.

Samtang ang among mga kaagi ug mga kasinatian managlahi, ang Mormons nagkahiusa sa usa ka pasalig ngadto kang Jesukristo. Kini nga site nag-feature sa mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagpakigbahin sa ilang mga istorya ug naghisgot kon unsay kahulugan sa ilang hugot nga pagtuo alang kanila.

Magkat-on og dugang mahitungod sa among tinuohan