mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Joy

  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan
  • Joy Monahan

Tungkol sa Akin

Katatapos ko lang mag-aral sa BYU na may degree sa accounting (pero hindi ko itinuturing ang sarili ko na accountant). Nakatira ako sa Hawaii kapiling ng asawa ko. Bihira kong palampasin ang maghapon nang hindi nagpupunta sa dagat, surfing man ito o kahit sandaling paglangoy lang. Ginagamit ko ang dagat bilang aking therapy session sa araw-araw.

Bakit Mormon Ako

Ako ay isang Mormon dahil natutuhan ko mula sa sariling mga karanasan na ito ang pinakamainam na paraan upang mamuhay nang maligaya. Pinakamasaya ako kapag ipinamumuhay ko ang mga pinaniniwalaan ko.

Personal na mga Kuwento

Paano mapagpapala ng iyong mga talento at kaloob ang iba?

Nalaman ko sa pagtuturo ng surfing sa iba na lalo nating mapahahalagahan ang ating mga talento kapag ibinahagi natin ang mga ito.

Paano tayo magkakaroon ng higit na pagkakasundo sa ating tahanan?

Laro! Lumaki ang aming pamilya na nagsisikap na mabuti at naglilibang din. Madalas ay mga abenturero kami, at sa palagay ko dahil dito kaya kami mas napalapit sa isa’t isa. Sa paglilibang namin nang magkakasama, natutuhan namin ang napakaraming mahahalagang aral sa buhay tungkol sa aming sarili at sa bawat isa. Mananatili sa isipan ko ang mga aral na iyon, at balak naming mag-asawa na gayon din ang gawin sa aming mga anak.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap ko palagi na magpakita ng mabuting halimbawa sa mga nakapaligid sa akin. Gustung-gusto ko ring tularan ang magagandang halimbawa ng mga taong nakikilala ko. Naisip ko na kung matutularan ko ang mga tao (mula sa lahat ng relihiyon) na nasa paligid ko, ako ay magiging mas mabuting Mormon.