mormon.org Pandaigdigan

Lumikha ng Profile sa Mormon.org

Welcome

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay isang komunidad na binubuo ng milyun-milyong miyembro. At ikaw ay mahalagang bahagi ng komunidad na iyon. Iparinig ang iyong tinig sa paglikha ng profile dito sa Mormon.org na nagbabahagi ng iyong nadarama tungkol sa ebanghelyo sa iyong buhay.

Ano ang Profile?

Ang profile ay ang pagkakataon mong ibahagi sa mga hindi miyembro ang mga pinaniniwalaan at karanasan mo sa ebanghelyo. Sa tulong ng ating profile creation wizard, tutulungan ka naming lumikha ng sarili mong pahina, mag-upload ng iyong mga retrato, sumulat tungkol sa iyong sarili, at sumagot sa mga tanong tungkol sa ebanghelyo na tutulong sa iba na mas maunawaan ang ating mga paniniwala.

Bakit Ko Kailangang Lumikha ng Profile?

Ang Mormon.org ay isang missionary site na nilayong maglaan ng impormasyon tungkol sa ating pananampalataya. Sa paglikha ng profile, maibabahagi mo ang iyong damdamin tungkol sa iyong pananampalataya, maipaliliwanag mo kung sino tayo bilang mga miyembro at mabibigyang-linaw ang maling pagkaunawa sa ating mga paniniwala. Ang Mormon.org ay hindi isang social media site.

Paano Ako Magsisimula?

Kung hindi mo pa nagagawa, kakailanganin mong lumikha ng LDS account sa pamamagitan ng pagrerehistro dito gamit ang iyong Membership Record Number (na makukuha sa iyong temple recommend o sa iyong ward clerk). Magrehistro o mag-sign in sa ibaba.