mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si William Hopoate

  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate

Tungkol sa Akin

Ako ay professional rugby league player para sa Manly Sea Eagles sa Australia. Naglalaro na ako sa rugby league simula pa noong bata ako, at nasa dugo ko na ito. Kamakailan lang, napanalunan ng aming team ang NRL grand final. Iyon ang huling laro ko sa loob ng dalawang taon, dahil naghahanda na akong magmisyon para sa Simbahan. Plano kong bumalik sa paglalaro sa rugby league pagkatapos kong magmisyon. Kapag may libreng oras ako, nagpupunta ako sa beach kasama ang mga kaibigan ko. Ang pamilya ko ay palaging nakasuporta sa akin at mahal ko sila.

Bakit Mormon Ako

Ako ay Mormon dahil hatid nito ay kaligayahan sa buhay ko at sa mga taong nasa paligid ko. Ang pagbibigay-diin ng Simbahan sa pamilya ay nakatulong upang lalong maging matatag ang aming pamilya at suportahan ang isa’t isa. Natuklasan ko na kapag inuna ko ang Panginoon sa aking buhay, lahat ay magiging maayos, at alam kong nabiyayaan ako ng napakagagandang oportunidad at matinding kagalakan dahil dito. Nadarama ko na ang pagiging Mormon at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos ay tumutulong upang magkaroon ako ng mas magandang pananaw sa aking buhay at sa mga bagay na pinakamahalaga—tulad ng pamilya at pananampalataya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa maraming paraan. Tinutulungan ko ang mga missionary kung kailangan nila ng tulong at nagsisimba ako tuwing Linggo. Kilala ako sa professional rugby league dahil sinisikap kong mamuhay nang matwid. Hindi magtatagal sisimulan ko na ang aking dalawang taong misyon para sa Simbahan.